چرا نیلوفر

بخشی از سرمقاله نامه ۱، آبان ١٣٨٩

در طول تاریخ در میان اقوام گوناگون، گلی مشهور به نیلوفر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. انسان هایی با هزاران نژاد و فرهنگ مختلف هر یک به سبک ویژه خود و به صورت نمادین آنرا مقدس می شمردند.

در این بین ایرانیان هم نیلوفر را بسیار گرامی می دانستند؛ همانطور که از آثار باستانی بدست آمده از تمدن با شکوه ایران باستان، به این نماد زیبا بسیار بر می خوریم.

نیلوفر در میان گند زار ها و نا پاکی ها رشد می کند و  جالب آنکه با این رشد شگفت انگیز منظره ای زیبا رقم می زند. بدون شک کاوه ها و آرش ها و کوروش ها هم در طول تاریخ این سرزمین، چنین کردند.

متاسفانه امروز فرهنگ کشور ما در جایگاه مطلوبی نیست. بدون شک این وضعیت نا بسامان شایسته ایران و ایرانی نیست.

گویی امروز باید مانند نیلوفر در این لجن زار ها و نا پاکی ها بروییم و بار دیگر فرهنگ نیک خود را این بار متناسب زمان خویش بدست آوریم...

/ 1 نظر / 43 بازدید
زادچهر

به امبد روییدن نیلوفران زیبا در این کشور!!!!