دگرگونی در گردانندگان گاهنامه

آقای «مجید خالقیان»، گرداننده پیشین گاهنامه نیلوفر ایرانی، از دانشگاه دامغان دانش آموخته شد و به زادگاه خود، «تهران» بازگشت. گردانندگی (مدیر مسئولی و سردبیری) گاهنامه از سوی هموندان بنیادین (شورای مرکزی) کانون ایران شناسی، به بانو «لیدا رحمانی» داده شد.

بانو رحمانی پیشینه ی بسیار خوبی در کانون ایران شناسی و گردشگری دانشگاه دامغان دارد و از روزهای نخست دوره دانشجویی خود کارکردی پویا در کانون داشت. وی در دوره یک سال هم، دبیر کانون بود.

/ 1 نظر / 32 بازدید
اریوبرزن

پیروز باشید